Heraldický register Slovenskej republiky, vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky - Odbore archívov a registratúr, podľa Z.č. 575/2001 Zbierky zákonov o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, s prihliadnutím na  Cirkevný zákon Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku č.2/2010 o vonkajších symboloch, ako aj na Cirkevné nariadenie  č.1/2011 o používaní vonkajších symbolov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má aj v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej evanjelickej  heraldiky je príkladom i príkazom, aby tvorba v tejto oblasti nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou života a identity evanjelických dištriktov, seniorátov a cirkevných zborov týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné: 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa oboznámilo so žiadosťou pána  ThDr. PaedDr. Jána Hrušku, PhD.,  zborového farára, o zapísanie erbu Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Vyšná Kamenica do Heraldického registra Slovenskej republiky. Heraldický register preskúmal predložený návrh erbu, zobral do úvahy že návrh erbu bol kladne posúdený v Heraldickej komisii Evanjelickej cirkvi  augsburského vyznania na Slovensku a po konzultácii s pani Mgr. Máriou Mrižovou, PhD., riaditeľkou Odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v jej  prítomnosti, ako aj v prítomnosti pána PhDr. Ladislava Vrtela,  predsedu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a predsedu Heraldickej komisie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Mgr. Norberta Praženku, zodpovedného za Heraldický register Slovenskej republiky a pani PhDr. Lenky Pavlíkovej, PhD.,  riaditeľky Štátneho archívu v Bratislave a členky Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky konštatoval, že erb navrhnutý na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a spĺňa všetky požiadavky na jeho  zaregistrovanie a používanie. Heraldický register preto touto erbovou listinou potvrdzuje, že erb Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Vyšná Kamenica má túto podobu: 


V červenom štíte zlatý kalich, sprevádzaný hore a po bokoch troma zlatými korunami, a obkolesený dvanástimi striebornými gréckymi krížikmi – medzi hornou korunou a bočnými vždy tromi krížikmi, v dolnej polovici štítu šiestimi. Nad štítom na zlatej krížovej žrdi pripevnená, vejúca, do štyroch cimburovitých jazykov vybiehajúca modrá zástava so znamením Lutherovej ruže. 

Kalich je jedným z ústredných symbolov ECAV hlásiacej sa k tradícii husitstva, dvanásť krížikov pripomína Spoločenstvo všetkých svätých, ktorým bol matkocirkevný chrám Boží vo Vyšnej Kamenici zasvätený a  tri korunky pripomínajú šľachtické rody, ktoré boli obrancami evanjelikov v cirkevnom zbore Vyšná Kamenica. 

Zástava svojím obsahom a tvarom podľa pravidiel tvorby erbov cirkevno-organizačných jednotiek Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku patrí k erbu cirkevného zboru. 

 

Erb Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vyšná Kamenicaopísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou HR W-499/2023. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej, či inej podobe Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vyšná Kamenica môže podľa heraldických zvyklostí používať na svojom majetku hnuteľnom aj nehnuteľnom, najmä v korešpondencii, pečiatkach, ex librisoch a pri všetkých iných vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu.

Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrtela, predsedu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a predsedu Heraldickej komisie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku,  akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie a herolda Slovensko a spečatené pečaťou Heraldického registra Slovenskej republiky dňa 7.8.2023.