V cirkevnom zbore zachovávame dlhodobú tradíciu dvoch modlitebných týždňov. 

Jeden  - Reformačný modlitebný týždeň - sa viaže k Pamiatke reformácie a je organizovaný Košickým seniorátom vo všetkých cirkevných zboroch seniorátu. Na spoločných stretnutiach v cirkevnom zbore sa každý deň striedajú kňazi seniorátu. Tento modlitebný týždeň v našom cirkevnom zbore organizuje spravidla týždeň pred 31.10 kalendárneho roka, vždy vo vyšnokamenickom chráme Božom o 18.00. 

Druhý - ekumenický modlitebný týždeň - je týždňom modlitieb za jednotu kresťanskej cirkvi. Organizuje ho miestne ekumenické spoločenstvo a v roku 2023 oslávil svoje 25 jubileum. Čas ekumenického modlitebného týždňa je variabilný a veriaci sa počas neho stretávajú v chrámoch jednotlivých cirkví pôsobiacich v parochii cirkevného zboru.  

Potešíme sa Vašej návšteve medzi nami. Srdečne vitajte!