Cirkevný príspevok a milodary:

Uznesením celozborového konventu cirkevného zboru  zo dňa 27.6.2021, ktoré trvá,  je každý člen cirkevného zboru zaviazaný uhradiť cirkevný príspevok na kalendárny rok vo výške 20.-€ (slovom: dvadsaťeur). 

Zborový konvent odporúča pokračovať v započatej zbierke na opravu chrámu Božieho a to vo výške 20.-€ (slovom: dvadsať €) na člena cirkevného zboru. 


Pre úhradu cirkevného príspevku a prípadných milodarov je možné využiť dva spôsoby platby a to: 

1. použitím IBAN cirkevného zboru, ktorý je: 

SK17 0900 0000 0001 0925 5744

2. alebo použitím jedinečného QR kódu, ktorý je vytvorený IBA pre platbu CIRKEVNÉHO PRÍSPEVKU

 a v prípade, že chcete oferovať MILODAR na potreby cirkvi, môžete použiť tento druhý jedinečný QR kód: 

Za každý zaslaný finančný obnos Vám úprimne ďakujeme. 

Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.          

2 Korintským 9,7