Cirkevný príspevok a milodary:

Rozhodnutím zborového konventu zo dňa 27.6.2021 je každý člen cirkevného zboru zaviazaný uhradiť cirkevný príspevok  na rok 2021 vo výške 20.-€ (slovom: dvadsať €). 

Zborový konvent odporúča pokračovať v započatej zbierke na opravu chrámu Božieho a to vo výške 20.-€ (slovom: dvadsať €) na člena cirkevného zboru. 

Pre úhradu záväzkov a prípadných milodarov je možné využiť bezhotovostnú formu platby formou prevodu na účet cirkevného zboru. Boli by sme vám vďační, keby ste túto možnosť v blízkej budúcnosti využili. 

Číslo účtu cirkevného zboru je: 

SK17 0900 0000 0001 0925 5744


Ak sa rozhodnete využiť bezhotovostný spôsob úhrady, tak vám odporúčame do správy pre príjemcu napísať: viď kurzívou 

a. Osobitne zaplaťte cirkevný príspevok s riadnym označením odosielateľa, napríklad: 

Rod. Nováková, NK, CP  6 osôb (rodina Nováková z Nižnej Kamenice, cirkevný príspevok za šiestich ľudí) 

b. Osobitne zaplaťte milodar na opravu chrámu s riadnym označením odosielateľa, napríklad:
Rod. Nováková, NK , OK  6 osôb (rodina Nováková z Nižnej Kamenice, milodar na opravu kostola za šiestich ľudí)

c. pokiaľ máte v rodine, alebo v osobnom živote iné jubileá a plánujete poskytnúť aj iný milodar na cirkevný zbor, prosím Vás, aby ste postupovali podobne

Všetky takto prijaté financie budú zaevidované, zaúčtované, zosumarizované a vyhlásené na najbližších službách Božích. 

Ďakujeme vám za pochopenie a ústretovosť.