Záväzné úpravy č. 4/1996 pre cirkevnozbornú prax v ECAV na Slovensku v znení oznámenia č. 1/2009


Generálne presbyterstvo a Zbor biskupov ECAV na Slovensku prijali tieto záväzné úpravy.

"...vydávame tieto záväzné pokyny pre cirkevno-zborovú prax a žiadame, aby sa vo vedomí zodpovednosti viery konalo v cirkvi "všetko slušne a v poriadku" (1K 14,40), aby "slovo Božie nebolo vystavené rúhaniu"(Tit 2,5) vo vedomí, že hrubé priestupky, neplnenie povinností, neposlušnosť, volajú na disciplinárnu zodpovednosť schválené cirkevné zákony."


Krst svätý                                    KRST.doc

Prihláška na konfirmáciu         PRIHLASKA NA KONFIRMACIU.doc

Konfirmácia                                KONFIRMACIA.doc

Sobáš                                           SOBAS.doc

Pohreb                                         POHREB.doc

Prestúpenie a vystúpenie          PRESTUP - VSTUP.doc