Vo Vyšnej Kamenici 5.2.2024
V Košickom Klečenove 6.2.2024

V reformovanom kostole vo Svinici 
V reformovanom kostole v Bidovciach