1.nedeľa adventná

1.nedeľa adventná

Milí bratia a sestry, s ľútosťou vám oznamujeme, že z dôvodu nariadenia vlády SR a vyhlásenia núdzového stavu sa služby Božie rušia až do odvolania.  

Namiesto riadnych služieb Božích sa vynasnažíme priniesť vám Božie Slovo iným, on -line spôsobom. 

Buďte zdraví a počúvajte ticho adventu, ktoré nám hovorí: "

Preveľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem! Ajhľa, tvoj kráľ prichádza k tebe spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliatku, na mláďati oslice." Zachariáš 9,9