Nové opatrenia

Nové opatrenia

Z webu : www.ecav.sk 

Bratia a sestry, kladiete nám opakovane veľmi podobné otázky. Tu sú odpovede na niektoré z nich...

Ak farár/ka nepatrí do skupiny OP, môže mať Služby Božie v režime OP? A čo kantor/ka?
ÁNO. Keďže farár/farárka vykonáva svoje zamestnanie, môže vykonať bohoslužby ako hromadné podujatie v režime OP. To isté platí aj o kantorovi/kantorke, ak má s cirkevným zborom podpísanú nejakú pracovno-právnu formu spolupráce.

Musí aj naďalej organizátor vyhotovovať zoznamy účastníkov?
Túto povinnosť aktuálna vyhláška neukladá. Dôležité je, aby bol organizátor v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia (pozn. zabezpečiť poverenú osobu, ktorá má na starosti spočítanie prítomných).

Čo s deťmi? Počítajú sa do celkového počtu, sú zaradené do skupiny OP?
Deti do 12 rokov a 2 mesiacov sú do skupiny OP zaradené. Do celkového počtu návštevníkov SB sa započítavajú.

Musíme do celkového počtu zarátať aj farára, kantora či kostolníka?
Títo sa do celkového počtu nezarátavajú.

Aké sú možnosti pre veriacich v režime ZÁKLAD?
Individuálna pastorácia je stále možná.

Ako je to s krstom, svadbou čo pohrebom?
Na obrady pohrebu sa nevzťahujú kapacitné obmedzenia a môžu byť v režime ZÁKLAD!!! Čo sa týka krstov a svadieb, tie môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Musí mať respirátor aj farár/ka, ktorý je od ostatných vo vzdialenosti viac ako 2 metre?
Respirátor je v interiéri povinný pre všetkých, teda aj pre farára/ku.

A čo besiedky a konfirmačná výučba?
Vyhláška povoľuje "Hromadné podujatia pre deti a mládež do 18 rokov"
 najviac 100 osôb
 režim OTP: teda možná účasť aj osôb s negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín od odberu. U detí do 18 rokov je akceptovaný aj negatívny výsledok testu vykonaný v domácom prostredí pre účely výučby na školách. (Za kompletne očkovanú osobu sa považuje osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.) - z tohto vychádza je test potrebujú deti vo veku 12-18 rokov...  

Ak chceme SB so spevom tak sa môže stretnúť max. 100 ľudí alebo 25% kapacity. Môžeme sa rozhodnúť, čo je pre nás lepšie? 
Áno. Vyberiete si jednu z týchto dvoch možností. Samozrejme, netreba zabudnúť, že pri účasti je nutné zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2m medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti a pod. 


Treba stále kontrolovať COVID pasy, potvrdenia o prekonaní či výnimku z očkovania?

Vzhľadom na to, že organizátorom hromadného podujatia- teda služieb Božích je cirkevný zbor, v zastúpení predsedníctva CZ, práve on je zodpovedný za dodržanie pravidla- podujatie v režime OP (rovnako ako je to dnes v obchodných prevádzkach a pod.) Odporúčame teda zotrvať pri poverených osobách, ktoré budú náležitosti pred vstupom do chrámu kontrolovať.

Čo znamená 25% resp. 50% kapacity?
Upustilo sa od metrov štvorcových a nahradil ich pojem kapacita. Ide o počet miest na sedenie v kostole. Ak má váš kostol kapacitu 480 miest na sedenie- pri službách Božích so spevom môže byť v kostole max. 120 osôb. Ak má kostol kapacitu 200 osôb, môže tu byť max. 100 účastníkov, pri dodržaní 2m odstupov.

Ako je to s organizovaním presbyterstiev a konventov, ktoré sa nám blížia?
Konvent by mohol zasadať v rámci Služieb Božích. Čo sa týka presbyterstiev- akékoľvek zhromaždenie je povolené len pre osoby v režime OP. Takže ak je medzi členmi presbyterstva niekto nespĺňajúci toto kritérium- odporúčame zostať v ONLINE formáte. Ak sú všetci členovia presbyterstva zaočkovaní alebo prekonali COVID- zasadnutie je možné usporiadať ako nízkorizikové podujatie. Teda platí, že treba dodržiavať:
a) účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
b) na hromadnom podujatí platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
c) na hromadnom podujatí je povinné sedenie,
d) hromadné podujatie prebieha bez spevu.